Skip to main content

Full text of "Flora Indica Vol-I"

See other formats


52                  FLORA INDICA.          [Ranunculaeea.
rmm of the Linnean Society, and by the figure quoted.  The Khasia plant is re-
markable for the extremely disagreeable odour of the flowers.
10. ID. vestitum (Wall. Cat. 4715 !); caule liispido paucifoliato,
foliis reniformibus palmatim 5-fidis, lobis cuneato-ovatis grosse iuciso-
dentatis, racemis elongatis strictis multifloris, pedicellis Sores inagnos
superantibus, calcare incurvo sepalis sequilongo.—Eoyle! III. 55.  IX
rectiveoium, RoyleJ IlL 56.
HAS. In Himalaya temperata et subalpina, alt. 8-12,000 ped.:
Simla ! Kanawer! Oarhwal! Kumaon ! Nipal!—(FL Aug. Sept.)
(*.».)
Gemftt erectns, 2-3-pedalis, pilis rigidis subreflexis dense hispido-pijosHfr. Folia
radicatia petiolo S-l^oIUutrinquehi&pida, diam. 4-5-polUcariaj c&ulina 1-2, sub-
sessilia, floralia bractesefbrmia triloba vel laueeolata. Injlorescentia subramosa vel
simplex, racemis sccpe pedalibus. Bradeolte inembranacete, suboppositaj, lanceolatce,
fieri non adpress®. Sepafa f-poll., extus pilosa, membrauacea, fere rotundata, Petala
postica artice obtuse angiilata, bidentata, calcare subulate; antica biloba, dor'&o parce
pilosa. Folliculi 3, piiosi.
11. D. Kashmiriannm (Hoyle I HI. 5S. 1.12); caule folioso sub-
simplici, ibliis reuiformibus pahnatiin 5-lobis, lobis inciso-dentatis,
racemis pauoifloris corymbosis, floribus loBge pedicellatis, calcare recto
saccato obtuso sepalis paullo breviore, ovariis 3-7.—D. 'Jacquemon-
tianum, Gamb.I in Jaequem. Voy. Bot. viii. t. 7.
HAB. In alpibus Himalayas occ. Tibeticse, alt. 11-16,000 ped.:
Gilgit, Wlnt. f; Dras! Surn^ Lancef Kanawer, Jacquemont! Kumaou,
Str.et Winij—(v.v.)
Caulis erectns, 1-2-pedalis, gkbriusculus yel pilis mollibus patentibus sparsis pilo-
sus, plurifoliatas. Folia longe petiokta, 3-4-pollicaria, pubescentia vel pilosa, orbi-
culari-reDiformia, lobis grosse et sccpius argute incisis; caulina, superiora sessili^ tri-
portila, floralia laueeolata. Racemus simplex vel ratnosus, ramis elongatis apice pau-
cifio'-is. Pedicelli bracteolas plures lauceolatas gerentes. Flares cserulci. Sepala
pollicaria, extus deuse pilosa, late ovalia, membranacea, nervosa. Petala postica antice
obliqua et obtusa, angulata, apice bfloba, atropurpurea, calcare subulato uncinato; an-
tica lamina profonde bifida, dorso aureo-pilosa, Fotticuli 3-7, pubescentes, -f poll,
longi.
12. !D* viscostun (H.f. et T.); caide ramoso paucifoliato, foliis re-
niformibus palmatim 5-7-fidis, lobis grosse et obtuse crenatis, ramis
elengatis plurifloris, floribus longe pedicellatis, calcare cylindrico incurvo-
sepalis aequilongb, ovariis 3 glabris.
HAB. In Himalaya? alpibus interioribus; Sikkim, alt. 16-16,000
ped.!—(Fl. Aug. Sept.) (0.t>.)
Cawlis erectus, bipedalis, pilis fulvis patentibas brenssimis tectus, paniculatjm ra-
mosus. Folia breviter petiolata, in caule 2-3, secus nervos parce piloso, Cfcfterum
glabra, 8-4-pollicaria, crenato-lobata, lobis glandula apiculatiaj superiora parva, triloba
vel tripartite PedteelU bracteolas 2-3-lineares flori nou adprcssas gweEites. Flore*
purpureo-ca;rulei, Sepala late ovalia, subacuta, -f-poll., membranacea, nervosa, cxtus
pilosa. Petala postica atropurpurco, calcare subulato incurvo, lamina antice oblique
obtuse angulata et anguatata, Integra vel crenulata; antica utriaque albo-pilosa, obtuse
Liloba, MHcuH 3, i-poll., glabri, satura ventrali longc ciliati.
This species appears distinct both iu habit aud characters, but our s^imeas arc